L'ambulance offerte à l'hôpital de Fort Dauphin de l'administration des services de secours de Luxembourg

eng Ambulanz fir Spidol gespent vun den Hëllefsservicer vun Lëtzebuerg